DOI: https://doi.org/10.35433/2220-4555.17.2020.ped-4

Науково-теоретичні аспекти використання зарубіжних підручників з іноземної мови у вищій школі

Юлія Березюк

Анотація


У статті розглянуто інноваційні аспекти використання зарубіжних підручників  з іноземної мови у вищій школі. На основі аналізу науково-педагогічної та методичної літератури представлено погляди методистів на визначення функцій зарубіжних підручників  з іноземних мов. Автор розглядає алгоритм аналізу зарубіжних підручників, враховуючи їх недоліки та переваги.

Повний текст:

PDF

Посилання


Беспалько В. П. Теория создания и применения: учебник. М., 2006. 256 с.

БерезюкО., Власенко О. Дидактика: теорія і практика. Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів. Житомир, 2019. 256 с.

Березюк О. Системний підхід до формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців в сучасному освітньому просторі. Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Житомир, 2015. С.193–209.

Березюк Ю. Підготовка студентів до ознайомлення з критеріями побудови та відбору навчального матеріалу в підручниках з іноземної мови. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 6 (24), 2012, С. 247–253

Бібік Н.М. Врахування пізнавальних інтересів учнів у підручникотворення. Підручник ХХІ століття. 2003. № 1–4. С. 48–52.

Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. О реализации закономерностей понимания в учебном тексте. Проблемы школьного учебника. Москва: Просвещение, 1991, Вып. 20, C. 44–61.

Грицик Н. В. Формування культурологічної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови: автореф. дис. на здобуття наукового ступення канд. пед. наук. Ялта. 2013. 23 с.

Дубасенюк О. А. Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів: навчальний посібник: У 2 ч. Т. 1.: Технології загально педагогічної підготовки майбутніх учителів. Житомир. 2001. С. 281.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. вид. доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. К. : Ленвіт, 2003. 273 с.

Колодько Т. Спрямування іншомовної соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов на міжкультурне спілкування у процесі професійної підготовки. Рідна школа. № 7. 2006. С. 38–41.

Маслова В. А. Лингвокультурология. Москва : Изд. центр “Академия”. 2001.

Редько В. Г. Засоби формування комунікативної компетентності у змісті шкільних підручників з іноземних мов. Теорія і практика: монографія. Київ : Генеза, 2012. 224 с.

Роман С. В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: навчальний посібник. Київ : Ленвіт. 2005

Самойлюкевич І. В. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови до роботи у початковій школі. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном: монографія. Житомир, 2012. С. 114–125.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.