Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Стаття повинна бути присвячена польській тематиці й раніше не опублікована.
 • Мова рукопису – українська, польська, англійська.
 • Рукопис подавати в електронному та паперовому варіантах, які повинні бути ідентичними.
 • Параметри сторінки: формат А4, поля – 3 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, нижній колонтитул – 2 см. В електронному варіанті подавати сторінки без нумерації, у паперовому – нумерувати олівцем на звороті.
 • Основний текст виконувати в редакторі Word, шрифт Times New Roman Cyr, розмір 12 пунктів, без переносів. Допускається виділення фрагментів тексту напівжирним шрифтом, курсивом і підкресленням. Назву статті набирати малими літерами. Використовувати лапки –  «», знак апострофа – ’. При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире.
 • Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, відступи зліва і справа – 0 см, інтервал між рядками одинарний, між абзацами – 0 см. Вирівнювання абзаців – за шириною.
 • Матеріали розташовувати в такій послідовності:

  а) індекс УДК (окремий абзац із вирівнюванням за лівим краєм);

  б) ім’я та прізвище автора / авторів (окремий абзац із вирівнюванням за правим краєм);

  в) науковий ступінь, посада з вказівкою місця роботи;

  г) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням за центром);

  ґ) анотація статті  (5–6 речень), ключові слова мовою статті (курсив, вирівнювання за центром);

  д) прізвище автора / авторів, назва статті, анотації та ключові слова польською / українською мовою ідентичні українській / польській;

  е) анотація англійською мовою (обсяг – 1800 знаків), у якій має бути  прізвище автора / авторів, назва статті, постановка проблеми, матеріал дослідження та його методи, виклад результатів, висновки й ключові слова;

  є) cписок використаних джерел та літератури розміщувати під відповідною назвою в алфавітному порядку й оформлювати відповідно до правил укладання бібліографічного опису для Списку використаних джерел у дисертаціях з урахуванням нормативних положень ДСТУ 8302:2015 + список джерел та літератури REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) (назва списку жирним шрифтом). У тексті статті посилання позначати в квадратних дужках, наприклад, [4]; [6, с.  35]. Декілька джерел відділяти крапкою з комою, наприклад, [6; 10; 8]. Список починати підзаголовком Список використаних джерел та літератури.

 • Стаття має містити: 1) постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими й практичними завданнями; 2) аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми; 3) окреслення невирішених питань, порушених у статті; 4) формулювання мети та завдань; 5) виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми.
 • Окремо подати відомості про автора: прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, місце роботи й посаду,  ідентифікатор ORCID, інтернет-адресу, контактний телефон.

Керівництво для авторів

Список використаних джерел та літератури (назва списку жирним шрифтом), розміщених під відповідною назвою у алфавітному порядку та оформлених відповідно до правил укладання бібліографічного опису для Списку використаних джерел у дисертаціях з урахуванням нормативних положень ДСТУ 8302:2015 (Додаток 1) + транслітерований список джерел та літератури REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) (не більше десяти джерел, окрім публікацій історично-педагогічного характеру); Cписок використаних джерел та літератури (лише мовою оригіналу) подається з абзацу. Бажано, щоб джерела в Списку використаних джерел містили ідентифікатор DOI.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись лише для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватися стороннім особам.