DOI: https://doi.org/10.35433/2220-4555.17.2020.ped-1

Використання сучасних інформаційних технологій у процесі навчання перекладу

Олексій Башманівський, Валерій Лук’янович Вигівський, Сергій Борисович Моркотун

Анотація


У статті проаналізовано особливості застосування сучасних технологій у процесі навчання перекладу. Було визначено, що сучасні інформаційні технології стали важливим компонентом у процесі підготовки сучасних фахівців з перекладу. Фахівець цієї професії повинен знати особливості сучасного програмного забезпечення в цій галузі, вміти користуватися засобами Інтернету для того, щоб підтримувати контакти з колегами із-за кордону і бути обізнаним в сучасних технологіях перекладу. Проте, було встановлено, що часом застосування сучасних інформаційних технологій зводиться до їх вузького використання – пропонуються традиційні навчальні матеріали розміщені в мережі Інтернет, відповідно, змінюється лише певне середовище для студентів. Було з’ясовано, що сучасна освітня концепція Blended Learning дозволяє студенту отримувати знання як самостійно – онлайн, так і очно – з викладачем. Застосування блогів дає можливість вносити корективи у зміст, вступати у полеміку з автором або викладачем у формі запитань, коментарів, зауважень тощо. Вікі та чат можуть працювати як допоміжні інформаційні інструменти – можуть ознайомити студентів з особливостями процесу перекладу в цілому та власне процесом. Форуми, так  як чати чи електронні листи, можуть бути використані також як інструменти для навчання. Викладачі у цьому випадку працюють як мотиватори для полегшення взаємодії студент-студент, студент-викладач та створення наукових дебатів. Варто зазначити, що використання ІТ технологій дозволяє активізувати навчальний процес, сприяти формуванню необхідних перекладацьких компетенцій, у першу чергу лінгвістичних та комунікаційних, сприяти розвитку активності та самостійності  наших студентів. Використання ІКТ дозволяє нам подолати певні проблеми методичного плану, розробляти нові моделі та інструменти навчання і оцінювання, одночасно зберігаючи індивідуальний підхід до кожного студента. В той же час, необхідно зазначити, що використання нових технологій вимагає певного навчання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Башманівський О. Л. Використання засобів синхронної комунікації у процесі вивчення англійської мови. Нові інформаційні технології в освіті для всіх / О. Л. Башманівський. Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/15618.pdf (дата звернення: 01.10.2019).

Кириченко Т. Г. Методичні передумови формування усної перекладацької компетенції з використанням інформаційних технологій / Т. Г. Кириченко. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. Вип.17. 2010. С. 12–19.

Морзе Н. В. Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти / Н. В. Морзе, А. Б. Кочарян. Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. Т.43, вип. 5. С. 27–39.

Прадівлянний М. Г. Впровадження нових форм організації навчання іноземним мовам на базі засобів сучасних інформаційних технологій / М. Г. Прадівлянний. Теоретичні питання освіти та виховання: зб. наук. пр. / за заг. ред. Євтуха М. Б., уклад. Михайличенко О.В. К. : КНЛУ, 2008. Вип. 37. С. 77–82.

Спірін О. М. Критерії і показники якості інформаційно-комунікаційних технологій навчання / О. М. Спірін. Інформаційні технології і засоби навчання. 2013. № 1. (33). Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/58 (дата звернення: 01.10.2019).

Шалова Н. С. Використання інформаційно-комунікативних технологій для формування професійної компетенції майбутніх перекладачів / Н. С. Шалова. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2012. № 21. С.143–150. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_21_22 (дата звернення: 05.10.2019).

Шупта О. В. Формування професійних умінь та навичок у майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій / О. В. Шупта., О. О. Мацюк. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2011. № 5. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2011_5_27 (дата звернення: 05.10.2019).

Шишкіна М. П. Моделі організації доступу до програмного забезпечення у хмаро орієнтованому освітньому середовищі / М. П. Шишкіна. Інформаційні технології в освіті. 2015. Вип. 22. С. 120–129.

Gouadec, D. Notes on Translator Training (replies to a questionnaire). Innovation and E-Learning in Translator Training: Reports on Online Symposia, Tarragona, Spain: Intercullural Studies Group, Universität Rovira i Virgili, 11-19. Retrieved from http://isg.urv.es/ library/papers/innovation_book.pdf. [In English].

Liu J. Translators Training: Teaching Programs, Curricula, Practices. Retrieved from http://www.academypublication.com/issues/past/jltr/vol04/01/17.pdf (дата звернення: 07.10.2019).

Richards J. C. Methodology in language teaching / J. C. Richards, W. A. Reynandyds. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 256 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.