DOI: https://doi.org/10.35433/2220-4555.17.2020. phyl-5

МАСКУЛІННІ ОБРАЗИ В РЕКЛАМНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ МЕДІАРЕАЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДАХ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ)

Микола Слюсар

Анотація


У статті на основі аналізу рекламного контенту українського та польського медіапростору визначено основні аспекти продукування маскулінних образів рекламними засобами. Визначено основні культурні стереотипи у зображенні чоловіків, показано роль реклами у сучасному медіа-дискурсі через упровадження сучасних міфів у медіатексти та продукування міфологем. Розкрито інструментальний характер реклами у гендерній комунікації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Aramendia-Muneta M. E., Olarte-Pascual C., Hatzithomas L. Gender stereotypes in original digital video advertising. Journal of Gender Studies. 2019. Pp. 1–17.

Kodeks etyki reklamy / Rada reklamy. Warszawa, 12 kwietnia 2006. 14 s.

Kramarae C. Feminist Fictions of Future Technology In Cybersociety 2.0 Revisiting Computer-Mediated Community and Technology [Ed. By Steve Jones]. London : SAGE Publications. 1988. Pp. 100–128.

Philadelphia and VW ads banned for gender stereotyping [14 August 2019]: URL:https://www.bbc.com/news/business-49332640. (дата звернення: 18.10.2019).

Андрушко Л. Ґендерні стереотипи в українській телерекламі. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2012. Вип. 23. С. 397–407.

Бурейчак Т. Гегемонія чоловіків у пострадянській Україні: дискурси та практики В Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: Культура й література XIX–XXI століть; за ред. А. Матусяк. Київ : Laurus, 2014. 368 с.

Голік О. В. Нові підходи у саморегулюванні рекламної галузі: стандарти недискримінаційної реклами за ознакою статі. Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник / за ред. В. В. Різуна. 2012. Т. 49. С. 92–96.

Котовская М. Г., Шалыгина Н. В. Анализ феномена мачизма. Общественные науки и современность. 2005. 2. С. 166–176.

Марценюк Т. О., Рождественська О. А. Гендерні стереотипи зовнішньої реклами (на прикладі Подолі міста Києва). Наукові записки НаУКМА. 2009. Т. 96: Соціологічні науки. С. 82–88.

Оксамитна С. М. Ґендерні ролі та стереотипи. В Основи теорії ґендеру. К. : «К.І.С.». 2004. С. 156–181.

Савчук В. В. Медиафилософия. Приступ реальности [2-е изд., испр. и доп.]. СПб. : Издательство РХГА. 2014. 350 с.

Савчук В. В. Философия эпохи новых медиа. Вопросы философии. 2012. № 10. С. 33–42.

Сапенько Р. Реклама як транскультурний феномен: автореф. дис... д-ра філософ. н.: 26.00.01 – теорія та історія культури; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. К., 2008. 36 с.

Слюсар В. М. Насилля: соціально-філософська природа. Житомир : Вид-во Євенок О. О., 2017. 450 с.

Слюсар В. М. Постмодерністський фемінізм про детермінацію самореалізації особистості. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 2003. № 598. С. 153–156.

Слюсар М. В. Міфічне та міфізація в медіа просторі і рекламі: теоретико-методологічні проблеми. Українська полоністика. 2018. Вип. 15. С. 76–84.

Стандарт організацій України «Недискримінаційна реклама за ознакою статі» СОУ 21708654-002-2011 / Розробники: І. Лилик та ін. [Чинний від 30.09.2011]. К., 2011. 31 с.

Стандарти недискримінаційної реклами за ознакою статі: українська практика та міжнародний досвід: монографія / за заг. ред. к.ен., доц. Лилик І.В. К. : ТОВ «Видавничий Будинок «Аванпост-прим», 2011. 88 с.

Суковатая В. А. Гендерная политика рекламы на постсоветском телевидении. Социологические исследования. 2004. № 2. С. 65–70.

Хавкіна Л. Сучасний український рекламний міф: монографія. Харків : Харківське історико-філологічне товариство. 2010. 352 с.

Шаров К. С. Мужчины и женщины в вербальной коммуникации: проблема гендерлекта. Вопросы философии. 2012. № 7. С. 38–51.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.