DOI: https://doi.org/10.35433/2220-4555.17.2020.fil-2

ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

Ірина Сус

Анотація


У статті розглянуто одинадцять друкованих і рукописних памяток українсько-польської лексикографії першої половини ХІХ ст.  За способом представлення в них лексичного матеріалу виокремлено самостійні  та притекстові лексикографічні праці.  Проаналізовано макро- й мікроструктурні особливості пам’яток.

З’ясовано, що джерелами для укладання словників слугували лексикографічні праці, лексика української народнорозмовної  мови та лексика зі збірки українських народних пісень. Першу групу памяток становлять друкований «Прирyчный словарь славєно-польскій …» (Львів, 1830) Йосипа Левицького та рукописні «Матеріяли до словаря русскаго 1822–1826» Івана Лаврівського, «Словарь языка южно-руского 1834–1844» Івана Вагилевича, «Матеріяли до руского словаря» Йосипа Скоморовського.

Другу групу складають пам’ятки притекстової лексикографії. У більшості цих джерел українська лексика зафіксована польською графікою. «Słowniczek mniej zrozumiałych słów ruskich»  представлений у   додатку до збірки «Pieśni ludu ruskiego w Galicуi» (Львів, 1839–40) Паулі Іґнація Жеґоти. У  друкованих та рукописних наукових працях І. Вагилевича вміщено шість українсько-польських словничків.  З-поміж них одна фразеографічна пам’ятка «Idyotyzmy» – частина  рукописної монографії «Rozprawy o języku południowо-ruskim». В етнографічних розвідках «Hucułowie. Mieszkańcy wschodniego wzgorza Karpat», «Bojki, szczep rusko-słowiański w Galicyi»,  «Łemki. Mieszkańcy zachodniego wzgorza Karpat» І. Вагилевича  вміщено гуцульський (друкований та рукописний варіанти), бойківський (два рукописні варіанти), лемківський (рукописний) словнички з польськими відповідниками.

Повний текст:

PDF

Посилання


Будзяк А. Aпелятивні назви тварин у рукописних словниках Івана Вагилевичa. Beiträge der Europäischen Slavistichen Linguistik (Polyslav) 18 / herausgegeben von E. Guttiérez Rubbio, M. Falkowska, E. Kislova, M. Stępień. München – Berlin – Leipzig – Washington, 2015. S. 51–60.

Будзяк А. Апелятивні назви тварин у рукописних словниках Івана Вагилевича (назви птахів). Studia Methodologica. Тернопіль, 2014. № 39. С. 26–33.

Будзяк А. Західноукраїнські фразеологічні одиниці в лексикографічних працях ХІХ ст. Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost. III. Jazyk: kolektivni monografie věnovaná 20 výročí zahájení výuky ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Brno, 2015. S. 69–76.

Будзяк А. Карпатські топографічні назви в лексикографічних роботах Івана Вагилевича. W świecie Słowian. Szkice z dziejów leksykologii i leksykografii. Księga dedykowana Profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin / pod red. H. Chodurskiej, A. Mażulis-Frydel, A. Radzik. Kraków : Oficyna Wydawnicza «Impuls», 2013. S. 33–45.

Вагилевич І. [Idyotyzmy]. Дзендзелівський Й. О. Українсько-польський фразеологічний словник І. Вагилевича. Його ж. Українське і слов’янське мовознавство : зб. пр. Львів : Атлас, 1996. С. 467–471 (Українознавча бібліотека НТШ. Ч. 6).

Вагилевич І. Словарь языка южно-руского 1834–1844 // Російська нац. б-ка. Санкт-Петербург. Ф. 16. Спр. 23. 218 арк.

Галас Б. З історії морфонологічних явищ української мови (на матеріалі рукописних словників ХІХ – початку ХХ ст.). Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. ст. Філологічні науки. Запоріжжя, 2006. №. 2. С. 48–58.

Галас Б. К. Лексика гуцульських і буковинських говірок у записах І. Вагилевича та Я. Головацького. Слов’янська філологія : зб. наук. пр. Чернівці : Рута, 2000. Вип. 93. С. 87–97.

Галас Б. К. Рукописні словники ХІХ – початку ХХ ст. і тенденції розвитку української літературної мови в Західній Україні. Матеріали Міжнародної асоціації україністів (м. Чернівці, 25–29 серпня 2002 р.). Чернівці : Рута, 2003. С. 185–191.

Галас Б. К. Українська народна географічна термінологія в рукописних словниках I половини XIX ст. Науково-технічний прогрес і проблеми термінології : тези доп. республ. конф. (м. Львів, травень 1980 р.). Київ : Наук. думка, 1980. С. 57–59.

Галас Б. К. Ф. С. Шимкевич як лексикограф і українське словникарство (кінець ХVIII – початок XX ст.). Ужгород : Поличка «Карпатського краю», 1995. 300 с.

Горецький П. Й. Історія української лексикографії. Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. 244 с.

Збир І. Український фольклор у розвідках польських дослідників на матеріалі «Покуття» Оскара Кольберґа. Проблеми слов’янознавства : наук. зб. Львів, 2005. Вип. 55. С. 254–262.

Кирчів Р. Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської Трійці». Київ : Наук. думка, 1990. 344 с.

Кульчицька Т. Українська лексикографія ХІІІ–ХХ ст. : бібліографічний покажчик / наук. ред. Д. Г. Гринчишин. Львів, 1999. 360 с.

Лаврівський І. Матеріяли до словаря русскаго (1822–1826 рр.) : у 6 т. Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 331. Т. 1: Б–В. 698 с.; Т. 2: Д, Є, Ж. 520 с.; Т. 3: З. 520 с.; Т. 4: Л–М. 196 с.; Т. 5: С. 480 с.; Т. 6: Ф,Ч. 400 с.

Левицький Й. Прирuчный словáръ славєно-пóльскій, или собрáнїє Рєчє́нїй славє́нскїхъ нєuдóбъ разuмh́тєлныхъ wбрhтáюmихся въ кни́гахъ цєрковныхъ, на "зы́къ польскїй толкóваныхъ. Лвигородъ, 1830. 148 c.

Матвіяс І. Г. Українська мова та її говори. Київ : Наук. думка, 1990. 168 с.

Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / упоряд., автор іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. Київ : Либідь, 1995. 296 с.

Переписка Івана Вагилевича. Матеріяли до історії українсько-чеських взаємин в першій половинї ХІХ ст. / видав І. Брик. Львів : Накладом НТШ, 1921. Розд. 1. С 1–32 (Українсько-руський архів. Т. 15).

Скоморовський Й. Матеріялы до словаря руского : у 5 т. Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. Ф. 77. Оп. 1. Спр. 305. Т. 1: А–Ґ. 146 арк.; Т. 2: Д–Й. 137 арк.; Т. 3: К–О. 181 арк.; Т. 4: П. 220 арк.; Т. 5: Р–Щ. 184 арк.

Ткач Л. Народнорозмовне джерело фразеологізмів спільного фонду української та польської мов. Українська історична та діалектна лексика : зб. наук. пр. Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. Вип. 4. С. 277–292.

Budziak А. Rękopiśmienna spuścizna słownikarska Iwana Wahylewycza. Studia Ruthenica Cracoviensia. Kraków : Wyd-wo «Scriptum» 2014. № 8. 411 s.

Budziak A. Zapożyczenia polskie w materiale ukraińskim XIX-wiecznego ukraińsko-polskiego słownika frazeologicznego Iwana Wahylewycza. Linguistica Copernicana. Toruń : Wyd-wo Nauk. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2010. № 2 (4). S. 273–285.

Janów J. Słowniczek huculski sprzed stulecia. Lwów, 1937. Odbitka ze Sprawozdań Towarzystwa Naukowego we Lwowie. R.16. Z. 3. S. 1–12.

Linde S. B. Słownik języka polskiego : t. 1–6 / red. M. Bańko, M. Majdak, M. Czeszewski. Warszawa : Drukarnia XX. Pijarów, 1807–1814. URL: http://www.leksyko

grafia.uw.edu.pl/slowniki/37/slownik-jezyka-polskiego-warszawa-1807–1814 (дата звернення 07.10.2017).

Wagilewicz J. Narzecze. Łemki. Mieszkańcy zachodniego wzgorza Karpat. Lwów, 1841. Rozd. 5 // Наукова б-ка Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка. M–1173. Копія.

Wagilewicz J. [Słowniczek]. Bojki. Szczep rusko-słowiański w Galicyi // Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 4342. C. 19–21.

Wagilewicz J. [Słowniczek]. Bojki, szczep rusko-słowiański w Galicyi. Lwów, 1839. S. 18–19 // Наукова б-ка Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка. M–1173. Копія.

Wagilewicz J. [Słowniczek]. Hucułowie. Mieszkańcy wschodniego wzgorza Karpat. Lwów, 1837. S. 22–23 // Наукова б-ка Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка. M–1173. Копія.

Wagilewicz J. [Słowniczek]. O mieszkańcach wschodniej części gór Karpackich (dalszy ciąg). Przegląd naukowy. Warszawa, 1844. N. 28. S. 24–25.

Żegota P. Słowniczek mniej zrozumiałych słów ruskich. Pieśni ludu ruskiego w Galiciji : w 2 t. Lwόw, 1840. T. 2. S. 207–214


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.