Професійне становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки

Автор(и)

  • Василь Каплінський

DOI:

https://doi.org/10.35433/2220-4555.16.2019.ped-2

Анотація

Визначено етапи дослідження проблеми професійного становлення майбутнього вчителя: теоретико-аналітичний, діагностично-пошуковий, експериментальний, підсумково-узагальнювальний. Розкрито практичне значення дослідження зазначеної проблеми. Доведено, що застосування авторської технології сприяє як професійному, так і особистісному зростанню студентів у процесі загальнопедагогічної підготовки.

Результати проведеного дослідження свідчать, що запропонований системний підхід до організації професійного становлення створює для студентів реальні можливості віднайти свій власний шлях професійного вдосконалення, поступово здійснюючи перехід на більш високий його рівень.

Посилання

Акімова О. В., Каплінський В. В., Хамська Н. Б. Методичні рекомендації до комплексного екзамену для студентів спеціальності «Педагогіка вищої школи» освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2015. 49 с.

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М. : Прогресс, 1986. 420 с.

Гуревич P. C., Каплінський В. В. Лекторська майстерність викладача вищої школи як важлива умова успішності викладацької діяльності. Наукова школа академіка І. А. Зязюна у працях його соратників та учнів: мат. наук.-практ. конф. Х.: НТУ «ХПІ», 2017. С.13–17.

Захарченко В.М., Луговий В. І., Рашкевич Ю.М., Таланова Ж. В. Розроблення освітніх программ: Методичні рекомендації / За ред. В. Г. Кременя. К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. 120 с.

Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебн. пособие / Э.Ф.Зеер. – 3-е изд., перераб. и доп. М. : Издательский центр «Академия», 2007. 240 с.

Каплінський В. В. Загальнопедагогічна компетентність учителя: особливості, складники, шляхи формування: монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 154 с.

Каплінський В. В. Професійне становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки: теорія і практика: монографія. Вінниця: «Твори», 2018. 492 с.

Каплінський В. В., Хорунжевський Л. Є. Специфіка комунікативних умінь як інструменту виховного впливу. Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. 2011. Вип. 34. С. 64–68.

Концепція розвитку педагогічної освіти. Проект (13 березня 2018 р.). – Міністерство освіти і науки України, 2018. 21с.

Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя : Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений [Текст]. М. : Академия, 2004. 320 с.

Орлов В. Професійне становлення особистості педагога у вимірах класичної методології. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер.: Професійна педагогіка. 2014. № 8. C. 103111.

Професійне становлення особистості майбутнього вчителя: монографія / Акімова О.В., Галузяк В.М. та ін. Вінниця : «Твори», 2018. 340 с.

Стратегія розвитку педагогічної освіти в Україні: концептуальні положення / О.Г. Кучерявий; за наук. ред. член-кор. НАПН України Л.Б. Лук’янової; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ : ТОВ «ДКС-Центр», 2016. 43 с.

Lazarenko N. I., Kaplinski V. V. Higher Education in Ukraine: Ensuring the Quality of Education. International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences. Kielce, 2016. P. 98–101.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ