МОВНА АСИМІЛЯЦІЇ ПОЛЯКІВ НА ЖИТОМИРЩИНІ

Автор(и)

  • Марія Бовсуновська

DOI:

https://doi.org/10.35433/2220-4555.16.2019.fil-3

Анотація

У статті описано історико-культурні умови заселення поляками території сучасної Житомирщини. З’ясовано, що поляки, одна з найбільших нацменшин, яка зазнала асиміляції під впливом української культури. Національна й мовна самоідентифікація поляків почала втрачатися з першої чверті XX ст. За матеріалами перепису 2001 року зростає вибір польської мови як рідної. На території Житомирської області мовна асиміляція поляків є вищою, ніж в Україні загалом. Польська етноменшина, хоч і не в повній мірі, проте має змогу задовольняти свої культурно-інформаційні потреби (споживання ЗМІ, читання книжок), оскільки на Житомирщині є польськомовні теле- та радіопередачі, друковані видання та ін.

Посилання

Антонюк Л. М. Виховання дітей національних меншин на Волині (ХІХ – початок ХХ ст.): порівняльний аналіз: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Житомир, 2015. 214 с.

Безверха Т. М. Періодичні видання національних меншин Житомирської області як чинник етноінтеграції громадянського суспільства в Україні. Наукові записки Інституту журналістики. 2016. Т. 63. С. 64–67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2016_63_14 (дата звернення 12.09.2019).

Білобровець О. М. Суспільно-політичний рух поляків Правобережної України у 1863–1914 рр. : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. істор. наук. Київ, 2006. 14 с.

Буравський О. А. Поляки Волині у другій половині XIX – на початку ХХ ст. Житомир, 2004. 168 с.

Воцюр Л. Мультикультурне обличчя міжвоєнного Львова. Євреї у місті. URL: http://www.historians.in.ua/index.php/en/istoriya-i-pamyat-vazhki-pitannya/628-lidiia-votsiur-multykulturne-oblychchia-mizhvoiennoho-lvova-yevrei-u-misti (дата звернення 12.09.2019).

Єршов В. Польська література Волині доби романтизму: генологія мемуаристичності. Житомир : Полісся, 2008. 624 с.

Жлуктенко Ю. А. Мовні контакти. Проблеми інтерлінгвістики. Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. 135 с.

Малиновский Л. В. Немцы в России и на Алтае: популярно-исторические очерки. Барнаул, 1995. 182 с.

Міронова І. С. Національні меншини України : навч.-метод. посіб. Миколаїв-Одеса : ТОВ ВіД, 2006. 304 с.

Мойсієнко В. М. Фонетична система українських поліських говорів у XVI–XVII ст. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. 446 с.

Погуляєв О. Соціально-економічне життя поляків Правобережної України у добу української революції (1917–1921 pp.). Intermarum. 2014. URL: http://eprints.zu.edu.ua/16325/1/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%94%D0%B2.pdf (дата звернення 12.09.2019).

Полєтаєв Г. Польські поселення на Житомирщині. Польські студії «Дух і літера». № 22. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/4776 (дата звернення 12.09.2019).

Польські поселення Житомирщини : довід.- інформ. вид. / ред.-упоряд. Ю. С. Кондратюк. Житомир : Видавництво ПП Євенoк О. О., 2011. 232 с.

Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Житомирська область. У семи книгах. Книга перша, 2006.

Рудницька Н. Репатріація польського населення Житомирської області до Польщі у 1944–1946 рр. Intermarum: історія, політика, культура. 2016. Вип. 3. С. 246–257.

Титаренко В. Мовна ситуація на північноукраїнських землях у XVI–XVII ст. Українська полоністика. Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2008. Вип. 5. С. 153–164.

Jabłoński H. Polska autonomia narodowa na Ukrainie 1917–1918. Pisma wybrane. Z rozważań o II Rzeczypospolitej. Wroclaw, 1987.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ