ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

Наукове періодичне видання "Українська полоністика" внесено до переліку науково-фахових видань України,у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата:
філологічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12. 14 р. № 1528);
філософських наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 р. № 241);
педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 р. № 241).
Журнал внесено до бібліографічних баз даних Ulrich'sPeriodicalsDirectory, Citefactor, GoogleScholar.


У журналі представлено три рубрики:

1) філологічні дослідження;

2) історико-філософські дослідження;

3) педагогічні дослідження.

Журнал є фаховим з філології, філософії та педагогіки.

Номер виходить один раз на рік до кінця поточного року.

У журнал приймаються роботи докторів, кандидатів наук, аспірантів (роботи магістрантів друкуються тільки у співавторстві з викладачем).

Відповідальність за зміст статей несе автор. Редколегія залишає за собою право перевірки статті на наявність плагіату і гарантує авторові захист авторських прав під час рецензування та розгляду статті редколегією. Процес рецензування забезпечує рівні можливості для всіх авторів, додаткових умов для публікації, крім тих, що зазначені в цих правилах, не існує. Редколегія дотримується принципу вільного доступу до всіх матеріалів, що опубліковані

в науковому журналі.

 

Умови публікації в журналі "Українська полоністика":

1. Стаття повинна бути присвячена польській тематиці і раніше не опублікованою. Вона повинна бути певним науковим внеском у ту галузь, якій присвячена робота.

2. Мова рукопису – українська або польська.

3. Рукопис подається в електронному та паперовому варіантах, які повинні бути ідентичними.

4. Параметри сторінки: формат А4, поля – 3см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, нижній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).

5. Основний текст виконується в редакторі Word, шрифт Times New Roman Cyr, розмір 12 пунктів, без переносів. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Назву статті набирати малими літерами.

Використовувати прямі лапки (не парні).

При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире.

7. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, відступи зліва і справа –0 мм, інтервал між рядками одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною.

8. Матеріали розташовуються у такій послідовності:

а) індекс УДК (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю);

б) ім'я та прізвище автора / авторів (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю);

в) місце роботи;

г) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);

ґ) анотація статті (5 рядків) мовою статті (курсив, вирівнювання по центру);

д) ключові слова мовою статті (5–7 слів);

е) текст статті;

є) список використаних джерел та літератури;

ж)анотації статті польською (українською) та англійською мовами;

з) ключові слова польською (українською) та англійською мовами (5–7 слів);

и) відомості про автора, які включають прізвище, ім'я та по батькові, науковий ступінь, місце роботи та посаду.

Просимо вказати інтернет-адресу чи контактний телефон.

9. Список використаних джерел подається в алфавітному порядку. У тексті статті посилання позначаються у квадратних дужках, наприклад, [4]; [6, с.  35]. Декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад, [6; 10; 8]. Список починається підзаголовком „Список використаних джерел та літератури”.

Контактна особа – Павлінчук Тетяна Іванівна

snt_fizh@ukr.net

Зразок оформлення списку використаних джерел:

Один автор

Брацка М. Польська проза 40–80-х років ХІХ століття: міф – історія – цінності : монографія / М. Брацка.—. К. : Талком, 2013.— 360 с.

Журнал

Козак С. Ян Захар'ясевич і питання польсько-українських стосунків у Галичині / Степан Козак // Наша культура.— 1971.— № 4.— С. 14–15.

Словники, енциклопедії

Нравственное развитие взрослого человека: основные понятия : терм. слов. / П. И. Юнацкевич, В. А. Чигирев.— СПб. : ИОВ ПАНИ, 2009.— 44 с.

Стаття з колективного збірника

Івченко О. Г. Засоби подолання неадектватних проявів соціальної активності в незрілому громадянському суспільстві / О. Г. Івченко // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки.— К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011.— Вип. 46 (4).— С. 556–563.